අවකාශය මත ඇදෙන ත්‍රිමාන සිතුවම්- වොක්සිබොක්ස්


සාමාන්‍ය තිර තාක්ශනය බිදහෙලා අනාගත තාක්ශනය කෙබදුදැයි අපට අවභෝද කරගැනීමට දැන් නවතම තිරයක් වොක්සියෝ බොක්ස් ලෙස නිකුත් වී ඇත. මෙය තිරයක් පමනක්ම නොව පරිඝනක ක්‍රීඩා කරන්නන්ට තම පරිඝනක ක්‍රීඩාද ත්‍රිමාන ලෙස ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි ක්‍රීඩා උපාංගයක්ද වෙයි. ස්ටාර් වෝර්ස් හා ස්ටාර් ට්‍රෙක් චිත්‍රපටවල තිබූ ලෙසම දියුනු තාක්ශනයක් මෙම වොක්සියෝ බොක්ස් හි ඇත.
මෙම එක්සියෝ බොක්ස් නිර්මාණකරුවන් පරිඝනක ක්‍රීඩා වට(Levels) නිර්මාණය කිරීම ඇරබූයේ පසුගිය වසරේදී ය. මෑතකදී පැවැත්වූ එම තරග වලට සහභාගී වූවන් සතුටින් එම තරග අවසන් කලෝය. මෙම තරග සදහා භාවිතා වූයේ චෙස් වැනි ක්‍රීඩාය.

Copyright @ 2013 සිව් මානය-4Dimension. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Clock

4Dimension

Mouse

Blogger Tricks

Definition List

Wadiya

Like Us

-