අනවශ්‍යය බ්ලොගයන් ඉවත් කිරීම...


බ්ලොගර් භාවිතයෙන් බ්ලොග් අඩවි 100ක් පමණ එක ගිණුමක් තුල සක සකසාගත හැක. කෙසේ නමුත් බ්ලොගයක් අනවශ්‍ය වූ විට එය ඉවත් කිරීමට දැනගැනීම වටී.  පහතින් දක්වා ඇත්තේ අනවශ්‍යය බ්ලොගයක් ඉවත් කරගන්නා ආකාරයයි. 

ඔබ දැනගතයුතුම පරිගණක කෙටි මං....


පරිගණකයක කටයුතු වඩා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් කර ගැනීමට පරිගනඛ කීබෝඩයේ කෙටි මං උදවු වේ. නිතර භාවිතා කිරීමට උවමනාවන කෙටි මං කිහිපයක් පහත දැක්වේ. 

Copyright @ 2013 සිව් මානය-4Dimension. Designed by Templateism | MyBloggerLab

Clock

4Dimension

Mouse

Blogger Tricks

Definition List

Wadiya

Like Us

-